Od 1 września 2017 r. banki mają przekazywać dobowe wyciągi bankowe przedsiębiorców – z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych – w formacie JPK_WB. Podatnicy posiadający konta w bankach zagranicznych mają samodzielnie składać dobowe raporty.


Powyższe zmiany wynikają z Rządowego projektu nowelizacji ustawy Ordynacja Podatkowa, która zakłada wprowadzenie obowiązku przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wyciągów bankowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Obowiązek ten ma dotyczyć osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem jednak mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych.
Do określenia statusu podatnika dla celów Jednolitego Pliku Kontrolnego, o którym mowa w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa stosujemy definicje z Ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672):
Art. 104. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
W przypadku podatników, którzy posiadają rachunek bankowy w banku z siedzibą lub oddziałem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub rachunek w SKOK, plik JPK_WB będzie przekazywany bezpośrednio przez bank lub SKOK, na podstawie pisemnego upoważnienia podatnika. Podatnicy, którzy posiadają rachunek bankowy w banku zagranicznym, będą musieli składać dobowe raporty w formie pliku JPK_WB samodzielnie.
Nowelizacja zakłada, że wyciągi bankowe będą przekazywane za okresy dobowe w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Przekazywanie wyciągów przez banki i SKOK będzie się odbywało za pośrednictwem systemu informatycznego izby rozliczeniowej (KIR S.A.). Podatnicy, którzy będą samodzielnie przygotowywali pliki JPK_WB, będą wysyłali je na bramkę Ministerstwa Finansów.
Projektowana regulacja zakłada, że dobowe raporty JPK_WB będą zawierały następujące dane:
1. dane nadawcy i odbiorcy płatniczego (nazwa i adres oraz NIP lub REGON, jeśli są dostępne);
2. numer rachunku nadawcy i rachunku obcego;
3. datę i czas obciążenia rachunku nadawcy lub datę i czas dokonania wpłaty gotówkowej;
4. kwotę i walutę;
5. tytuł i opis zlecenia płatniczego;
6. saldo rachunku przedsiębiorcy po realizacji zlecenia płatniczego – w przypadku danych przekazywanych przez bank lub SKOK prowadzącą rachunek przedsiębiorcy;
7. informację o numerze rachunku wirtualnego utworzonego w celu identyfikacji masowych płatności, jeżeli zlecenie płatnicze dotyczy uznania takiego rachunku – w przypadku danych przekazywanych przez bank lub SKOK prowadzącą uznawany rachunek przedsiębiorcy.
Planowana data wejścia w życie nowelizacji to 1 września 2017 r.
Projekt nowelizacji z uzasadnieniem są dostępne pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298650/katalog/12434308#12434308

uslugi-profitplus.pl