Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od wydatków samochodowych. Do tych wydatków zalicza się: nabycie pojazdu, najem, dzierżawę, leasing, serwis, nabycie paliwa itp. Pojazdy nie spełniają warunków do pełnego odliczania VAT, jeżeli wykorzystywane są także do celów prywatnych podatnika.


Do końca czerwca podatnikom nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia paliwa. Jednak, w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług od 1 lipca 2015 r. przedsiębiorcy wykorzystujący samochód osobowy do celów mieszanych, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, mają prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu.
Jeżeli zakup paliwa dokonany został do 30 czerwca 2015 r. to pomimo tego, że faktura wystawiona została np. 2 lipca 2015 r. prawo do odliczenia podatku nie będzie przysługiwało. U sprzedawcy paliwa obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca, z tego względu prawo do odliczenia podatku jest zgodne ze stanem prawnym obowiązującym przed 1 lipca 2015 r.
Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że warunkiem odliczenia podatku od zakupu paliwa musi być zgodność jego nabycia ze stanem rzeczywistym. Ilość kupionego paliwa powinna być zgodna z przebiegiem pojazdu do celów firmowych. Wykorzystanie paliwa nabytego po 1 lipca do napędu samochodów osobowych, w zakresie celów firmowych, będzie przedmiotem kontroli właściwych organów